A group of women at a business meeting

VILKÅR OG BETINGELSER

 • Avtalen gjelder mellom fakturert.no og den som har registrert seg som utsteder av regninger (Brukeren).

 • Fakturert.no er en tjenesteyter hvor Brukeren kan få utført diverse tjenester i forbindelse med utstedelse og oppfølging av regninger. Eksempler på dette er registrering av regning, utsendelse av regning, utsendelse av kopier, oppfølging av sendte regninger m.m. 

 • Brukeren er ansvarlig for å registrere innbetalinger for å unngå at betalte fakturaer blir purret eller sendes til inkasso.

 • Purringer sendes automatisk, dersom Brukerens kunder ikke har betalt faktura innen 25 dager etter forfall. 

 • Fakturaer som ikke blir betalt blir automatisk ført over til vår samarbeidende inkassoleverandør Collectors AS 20 dager etter forfall og gjelder kun for faktura sendt til mottaker på norsk adresse. Brukeren har anledning til å stoppe automatisk overførsel av faktura til purring ved å sende en epost til post@fakturert.no. For saker som blir oversendt til purring og inkasso har Brukeren akseptert vilkår og betingelser for purring og inkasso (klikk for å lese).

 • Alle opplysninger som registreres tilhører Brukeren og kan ikke benyttes til annet enn å utføre de tjenester som Brukeren bestiller. Det er Brukeren som utsteder regningene. Fakturert.no sitt ansvar er begrenset til å utføre de tjenester som Brukeren ber om.

 • Brukeren er ansvarlig for at regninger som sendes gjelder lovlige krav.

 • Fakturert.no plikter å oppbevare alle registrerte opplysninger på en slik måte at uvedkommende ikke får tilgang til dem.

 • Fakturert.no kan ikke bruke de registrerte opplysningene til andre ting enn å utføre de tjenester som Brukeren bestiller samt oppgaver som har med dette å gjøre.

 • Fakturert.no har rett til å stenge kontoen ved manglende betaling fra Brukeren. Når Brukeren eventuelt har gjort opp sitt mellomværende med fakturert.no skal kontoen åpnes igjen.

 • Ved misbruk som for eksempel utstedelse av regninger i strid med gjeldende lover og regler kan fakturert.no stenge kontoen umiddelbart.

 • Fakturert.no har anledning til å overdra denne avtalen til 3. part til samme betingelser, men uten endringer i de løpende betingelser. 

 • Fakturert.no sitt ansvar er begrenset til å utføre de tjenester som Brukeren bestiller. Fakturert.no kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap som ikke skyldes grov uaktsomhet.

 • Fakturert.no har ikke ansvar for at regninger utstedt av Brukeren blir betalt.

 • Fakturert.no har rett til uten varsel å heve avtalen umiddelbart om Brukeren har benyttet fakturert.no sine tjenester med falsk identitet eller til å utøve annen kriminell virksomhet.

 • Brukeren er ansvarlig for tap som oppstår for fakturert.no og som skyldes grov uaktsomhet fra Brukeren.

 • Fakturert.no er ikke ansvarlig for følger som skyldes offentlige bestemmelser eller force majeure. 

 • Brukeren er innforstått med, og godtar, at fakturert.no ikke kan holdes ansvarlig verken direkte eller indirekte for noen skader, inkludert, men ikke begrenset til, tap av fortjeneste, kunder, omsetning, goodwill, data eller andre immaterielle tap. Dette selv om fakturert.no har varslet Brukeren om muligheten for slik skade. 

 • Fakturert.no er ikke ansvarlig for data Brukeren legger inn i kundeportalen.

 • Tekst og lenker på fakturert.no sin hjemmeside kan inneholde feil og mangler, og fakturert.no fraskriver seg ansvaret for eventuelle konsekvenser av dette.

 • Tvister i anledning denne avtale hører inn under de ordinære domstoler.

 • Verneting for denne avtalen er fakturert.no sitt til enhver tid gjeldende verneting.

 • Fakturert.no kan endre sluttbrukeravtalen (dette dokumentet). Endringer publiseres på fakturert.no.

 • Tilleggstjenester blir fakturert månedlig.

For saker som blir oversendt til purring og inkasso aksepteres vilkår og betingelser for purring og inkasso (klikk for å lese).

 

 

Vilkårene sist revidert 31. Mar 2022