top of page
A group of women at a business meeting

VILKÅR OG BETINGELSER

 • Avtalen gjelder mellom Fakturert AS (Fakturert) og den som har registrert seg som utsteder av fakturaer (Brukeren).

 • Fakturert er en tjenesteyter hvor Brukeren kan få utført diverse tjenester i forbindelse med utstedelse og oppfølging av fakturaer. Eksempler på dette er registrering av faktura, utsendelse av faktura, utsendelse av kopier, oppfølging av sendte fakturaer m.m. All utsendelse av faktura er å betrakte som næringsvirksomhet. Dette uavhengig av om Brukeren sender ut faktura i sitt eget navn eller firmanavn.

 • Brukeren er ansvarlig for å registrere innbetalinger for å unngå at betalte fakturaer blir purret eller sendes til inkasso.

 • Purringer sendes automatisk, dersom Brukerens kunder ikke har betalt faktura innen 6 dager etter forfall. 

 • Fakturaer som ikke blir betalt blir automatisk ført over til vår samarbeidende purrings- og inkassoleverandør Collectors AS, 6 dager etter forfall og gjelder kun for faktura sendt til mottaker på norsk adresse. Dersom Brukeren legger inn faktura med forfallsdato tilbake i tid, vil denne bli oversendt til Collectors AS dagen etter. Når faktura er overført til Collectors AS, så mottar Brukeren en e-post med varsel om at første purring går ut om 5 dager.

 • Brukeren har anledning til å velge bort automatisk purring og inkasso når han legger inn faktura. For saker som blir oversendt til purring og inkasso har Brukeren akseptert vilkår og betingelser for purring og inkasso (klikk for å lese).

 • Brukeren aksepterer at kommunikasjon foregår elektronisk enten via chat på vår hjemmeside fakturert.no eller på e-post, da Fakturert ikke har support per telefon. Brukeren aksepterer at fakturering av våre tjenester skjer elektronisk. Brukeren aksepterer også at kommunikasjon foregår elektronisk med vår purrings- og inkassoleverandør Collectors AS.

 • Alle opplysninger som registreres tilhører Brukeren og kan ikke benyttes til annet enn å utføre de tjenester som Brukeren bestiller. Det er Brukeren som utsteder fakturaene. Fakturert sitt ansvar er begrenset til å utføre de tjenester som Brukeren ber om.

 • Tilleggstjenester blir fakturert månedlig og et fakturagebyr på kr 49 eks. mva tilkommer.

 • Brukeren er ansvarlig for at fakturaer som sendes gjelder lovlige krav.

 • Mindreårige har ikke anledning til å ta i bruk Fakturert sine tjenester uten at det foreligger et skriftlig samtykke fra foresatte.

 • Fakturert plikter å oppbevare alle registrerte opplysninger på en slik måte at uvedkommende ikke får tilgang til dem.

 • Fakturert kan ikke bruke de registrerte opplysningene til andre ting enn å utføre de tjenester som Brukeren bestiller samt oppgaver som har med dette å gjøre.

 • Fakturert har rett til å stenge kontoen ved manglende betaling fra Brukeren. Når Brukeren eventuelt har gjort opp sitt mellomværende med Fakturert skal kontoen åpnes igjen.

 • Brukeren har rett til å stenge/slette sin konto hos Fakturert ved å sende en anmodning om dette på epost, post@fakturert.no, hvor det oppgis minst en av enten mobilnummer eller epost benyttet ved innmelding.

 • Ved misbruk som for eksempel utstedelse av fakturaer i strid med gjeldende lover og regler kan Fakturert stenge kontoen umiddelbart.

 • Fakturert har anledning til å overdra denne avtalen til 3. part til samme betingelser, men uten endringer i de løpende betingelser. 

 • Fakturert sitt ansvar er begrenset til å utføre de tjenester som Brukeren bestiller. Fakturert kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap.

 • Bruker kan velge å benytte Tjenestens innebygde funksjon for postlegging og frankering av dokumenter via brevpost levert av Bring. Fakturert fraskriver seg alt ansvar for direkte eller indirekte følger av at slike brev eventuelt ikke kommer fram til mottaker.

 • Fakturert har ikke ansvar for behandlingstid, leveransekvalitet, tekniske problemer og lignende hos eksterne aktører.

 • Bruker er innforstått med, og godtar at Fakturert ikke kan holdes ansvarlig verken direkte eller indirekte for noen skader, inkludert, men ikke begrenset til, tap av fortjeneste, kunder eller data, selv om Fakturert er blitt gjort oppmerksom på muligheten for en slik skade. Dette gjelder like mye Brukers bruk av Tjenesten og Nettstedene som eventuelt manglende mulighet sådan, samt uautoriserte personer eller systemers tilgang til eller endring av Brukers data.

 • Fakturert gjør sitt ytterste for å levere en stabil og trygg tjeneste. Bruker holder likevel Fakturert ansvarsfri ved eventuelle feil eller mangler, tekniske problemer mv. Bruker benytter Tjenesten fullt og helt på eget ansvar.

 • Brukeren aksepterer å kunne motta markedsføring fra Fakturert's tilhørende moder-, søster og datterselskaper.

 • Fakturert har ikke ansvar for at fakturaer utstedt av Brukeren blir betalt.

 • Fakturert har rett til uten varsel å heve avtalen umiddelbart om Brukeren har benyttet Fakturert sine tjenester med falsk identitet eller til å utøve annen kriminell virksomhet.

 • Bruker har eneansvar for å innberette lovpålagt dokumentasjon til myndighetene.

 • Brukeren er ansvarlig for tap som oppstår for Fakturert og som skyldes grov uaktsomhet fra Brukeren.

 • Fakturert fraskriver seg ansvaret for eventuelle konsekvenser for Bruker, Virksomhet, eller tredjepart.

 • Fakturerts erstatningsansvar ved reklamasjon er begrenset til prisen for Tjenesten. 

 • Fakturert er ikke ansvarlig for følger som skyldes offentlige bestemmelser eller force majeure, for eksempel skader som skyldes strømbrudd, streik, krig, naturkatastrofer, vannskader, brann, tekniske feil m.m.

 • Brukeren er innforstått med, og godtar, at Fakturert ikke kan holdes ansvarlig verken direkte eller indirekte for noen skader, inkludert, men ikke begrenset til, tap av fortjeneste, kunder, omsetning, goodwill, data eller andre immaterielle tap. Dette selv om Fakturert har varslet Brukeren om muligheten for slik skade. 

 • Fakturert er ikke ansvarlig for data Brukeren legger inn i brukerportalen.

 • Tekst og lenker på Fakturert sin hjemmeside kan inneholde feil og mangler, og Fakturert fraskriver seg ansvaret for eventuelle konsekvenser av dette.

 • Tvister i anledning denne avtale hører inn under de ordinære domstoler.

 • Verneting for denne avtalen er Fakturert sitt til enhver tid gjeldende verneting.

 • Fakturert kan endre sluttbrukeravtalen (dette dokumentet). Endringer publiseres på Fakturert sine hjemmesider.

For saker som blir oversendt til purring og inkasso aksepteres vilkår og betingelser for purring og inkasso (klikk for å lese).

 

 

Vilkårene sist revidert 27. Oktober 2022

bottom of page