top of page
A group of women at a business meeting

VILKÅR OG BETINGELSER FOR PURRING OG INKASSO

VILKÅR OG BETINGELSER 

Avtalevilkår


Dette er en rettslig bindende avtale mellom Collectors AS (org.nr. NO 824 879 222 MVA) og deg som
kjøper av våre tjenester.


Avtalen består av:
1. Definisjoner og formål
2. Bestilling og vilkår
3. Tjenester
4. Plikter og fullmakter
5. Økonomi
6. Mislighold og oppsigelse
7. Ansvarsbegrensninger
8. Tvister

 
1. Definisjoner og formål
 

Definisjoner

Collectors AS blir heretter omtalt som “leverandør”. Bestiller (deg) som “oppdragsgiver”. Denne
avtalen omtales som “avtalevilkår”.

 

Formål

Leverandør skal drive inn forfalte pengekrav på vegne av oppdragsgiver etter enhver tid gjeldende
lover og regler.
 
2. Bestilling og vilkår

Oppdragsgivers bestilling er bindende når bestillingsskjema er innsendt med aksept av
avtalevilkårene. Ved bestilling og aksept av avtalevilkår bekrefter bestiller å ha fullmakt fra
oppdragsgiver til å bestille. Leverandør holdes ikke ansvarlig hvis fullmakt ikke foreligger.

Leverandør forbeholder seg retten til å kontrollere opplysninger fra oppdragsgiver mot offentlige registre.
 
3. Tjenester
Tjenestene utføres i forhold til enhver tid gjeldende prisliste som kommer frem på leverandør sin
hjemmeside.

 

Kundeportal

 • Oppdragsgiver får gratis tilgang til kundeportal hvor han kan legge inn saker, følge opp saker og ta ut rapporter. Oppdragsgivere fra https://fakturert.no kan be om tilgang til kundeportal når de mottar oppdragsbekreftelse.

Fakturaservice

 • Avtale om fakturaservice gjøres separat.

 

Purring/Inkasso

 • Leverandør tar seg av purre- og inkassooppfølgingen for oppdragsgiver i henhold til enhver tid gjeldende lover og forskrifter. 

 

Overvåkning

 • Leverandør tar seg av langtidsovervåkning på kravene når det er fastslått at skyldner ikke er søkegod.

 • Uløste krav til inkasso overføres til overføres automatisk til overvåkning etter 12 måneder etter dato på gjeldsgrunnlaget. 

 • Saker som ligger til overvåkning, kan ikke tilbakeføres til ordinær inkasso.

 

Utenlandsinkasso

 • Avtale om utenlandsinkasso gjøres separat.

 

Kredittopplysning

 • Kredittopplysninger som foretas i forbindelse med innfordring av løpende oppdrag dekkes av

leverandør.

 

Oppsøk

 • Avtale om oppsøkende tjeneste gjøres separat.

 
4. Plikter og fullmakter

 

Oppdragsgiver 

 • Oppdragsgiver er pliktig å kontrollere at fordringen er reell og ikke omtvistet.

 • Oppdragsgiver kan ikke oversende krav mot mindreårige.

 • Oppdragsgiver er pliktig å sørge for at inkassovarsel i henhold til inkassoloven er sendt før saken oversendes leverandør (gjelder ikke oppdragsgivere fra https://fakturert.no).

 • Dersom inkassovarsel ikke er sendt skal oppdragsgiver informere om dette, slik at leverandør kan starte saken med inkassovarsel (gjelder ikke oppdragsgivere fra https://fakturert.no ).

 • Oppdragsgiver plikter å informere leverandør om innsigelser og alt som er av betydning for leverandørs sitt arbeid med inkassokravet, også etter at kravet er oversendt leverandør.

 • Oppdragsgiver er pliktig å oversende kopi av gjeldsgrunnlag når leverandør etterspør dette.

 • Oppdragsgiver plikter å overholde god forretnings- og inkassoskikk i henhold til inkassoloven § 8.

 • Dersom oppdragsgiver ikke besvarer leverandør sine henvendelser innen 14 dager, så kan leverandør avslutte saken og belaste oppdragsgiver for provisjon, påløpt salær og omkostninger.

 • Oppdragsgiver skal henvise skyldner til leverandør etter at kravet er oversendt leverandør.

 • Ved parallell inndriving fra oppdragsgivers side vil innsendt sak avsluttes og provisjon, påløpte salær og omkostninger belastes oppdragsgiver.

 • Oppdragsgiver plikter å møte som part ved behandling i forliksråd når det er nødvendig.

 • Oppdragsgiver skal straks melde fra til leverandør ved direkte innbetaling.

 • Oppdragsgiver skal til enhver tid informere leverandør om endringer som kontonummer eller annen juridisk informasjon fortløpende.

 

Leverandør

 • Leverandør skal sørge for å iverksette nødvendige tiltak for å få kravet betalt.

 • Leverandør er ansvarlig for å foreta innfordringen i henhold til enhver tid gjeldende lover og forskrifter.

 • Leverandør skal sørge for å sende oppdragsbekreftelse om at kravet er registrert og arbeidet med å inndrive kravet er påbegynt.

 • Leverandør skal sørge for å underrette om sakens utvikling og rapporter enten per e-post eller i kundeportalen på https://collectors.no/kundeportal/ 

 • Oppdragsgivere fra https://fakturert.no kan be om tilgang til kundeportal når de mottar oppdragsbekreftelse.

 • Leverandør skal sørge for å underrette når innsigelser mottas og stanse behandling av saken inntil tvist er avklart.

 

Fullmakter

 • Leverandør har fullmakt til å inngå avtaler om nedbetalingsordninger og betalingsutsettelser.

 • Leverandør har fullmakt til å iverksette Forliksklage / Utleggsforretning.

 • Leverandør kan kutte inntil 50% av hovedstol når saken er overført til overvåking for å få løsning på sak.

 • Leverandør har fullmakt til å slette inntil 100 % av påløpte renter om dette kan føre til innfrielse av kravet.

 • Leverandør har fullmakt til å avslutte sak dersom oppdragsgiver ikke har besvart leverandør sin henvendelse innen 14 dager.

 • Leverandør har fullmakt til å avslutte omtvistet krav som ikke er avklart innen 14 dager etter at innsigelse er framsatt.

 • Leverandør har fullmakt til å overføre saker til overvåkning, når leverandør finner dette hensiktsmessig. 

 • Leverandør har fullmakt til å avslutte alle saker ved foreldelse.

 • Oppdragsgiver og leverandør godtar at kommunikasjon kan foregå elektronisk.

 
5. Økonomi
 

Priser​

 • Leverandør beholder 8% av innbetalt fakturabeløp + 100% av forsinkelsesrenten.

 • Leverandør beholder 40% av innbetalt fakturabeløp + 100% av forsinkelsesrenten på fakturaer som er eldre enn 1 år.

 • Oppdraget avregnes i henhold til gjeldende priser som kommer frem på leverandør sin hjemmeside. 

 • Oppdragsgiver godtar leverandør sine priser ved oversendelse av oppdrag.

 • Leverandør forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser uten forhåndsvarsel når dette skyldes pålegg fra offentlige myndigheter. 

 • Oppgitte priser er uten mva om ikke annet er avtalt særskilt.

 

Ved direkte innbetaling til oppdragsgiver

 • Betaling direkte til oppdragsgiver etter at oppdraget er oversendt leverandør skal behandles på lik linje som om betalingen var gjort til leverandørens klientkonto. 

 • Ved direkte innbetaling til oppdragsgiver, så forbeholder leverandør seg retten til å inndrive restbeløp.
   

Fordelingsnøkkel ved innbetaling

 • Ved innbetalinger dekkes rettsgebyr først, deretter salær, hovedstol og renter.

 

Trekking av krav

 • 0-10 dager: Kostnadsfritt

 • Etter 10 dager: Avregnes som om kravet er fullt betalt av skyldner.
   

Rettsgebyr og skriving

 • Rettsgebyr til det offentlige i forbindelse med utsending av forliksklage og utleggsforretning betales inn av leverandør og legges på kravet mot den som skylder penger.

 • Saker som sendes inn til forliksrådet faktureres oppdragsgiver med 2 rettsgebyr (1 rettsgebyr 2023 = kr. 1243,00). 

 • Saker som oversendes Namsmann for utlegg faktureres oppdragsgiver med 2 rettsgebyr (1 rettsgebyr 2023 = kr. 1243,00). 

 • Saker som sendes inn til Husleietvistutvalget faktureres oppdragsgiver med 2 rettsgebyr (1 rettsgebyr 2023 = kr. 1243,00).

 • For melding av krav i konkursbo og gjeldsordning faktureres oppdragsgiver 1 rettsgebyr (1 rettsgebyr 2023 = kr. 1243,00).

 • Ved igangsettelse av tvangsauksjon og konkursbegjæring vil forskudd rettsgebyr bli krevd innbetalt før igangsettelsen.

 • Omkostningsrisikoen for rettsgebyr og omkostninger bæres av oppdragsgiver, bortsett fra for forliksklage og utleggsforretning.

 • Ved avslutning av uløst sak faktureres oppdragsgiver for utestående rettsgebyr og skriving. 

 • Etter forfall beregnes lovfestet forsinkelsesrente.

 

Motregning

 • Oppdragsgiver aksepterer at leverandør har motregningsrett i innbetalinger til porteføljen dersom oppdragsgiver unnlater å betale krav leverandør har mot oppdragsgiver.

 • Dette gjelder også om oppdragsgiver inngår gjeldsforhandlinger, går konkurs, melder oppbud, tvangsoppløses e.l.
   

Avregning

 • Alle innbetalinger går inn på leverandør sin klientkonto.

 • Avregning med utbetaling til oppdragsgiver foretas 1 gang hver uke.

 • Dokumentasjon sendes oppdragsgiver på hver avregning.

 • Renter på klientkonto tilfaller leverandør.

 

Endringer og avvikling

 • Dersom leverandør endrer virksomhet, søker gjeldssanering, akkord eller går konkurs, skal oppdragsgiver ha rett til å kreve kravene tilbakeført ved å utbetale forskutterte rettsgebyrer. 

 • Det samme gjelder dersom leverandør ikke lenger oppfyller de nødvendige formelle vilkår for å drive inkassovirksomhet i henhold til inkassoloven.

 • Leverandør er ikke ansvarlig for følger som skyldes endringer i offentlige bestemmelser, streik, lockout, krig og andre forhold som er utenfor leverandør sin kontroll.

 • Leverandør har anledning til å overdras denne avtalen til 3. part til samme betingelser, men uten endringer i de løpende betingelser. 

 • Leverandør forbeholder seg retten til å kunne foreta prisendringer.

 • Unntatt fra prisendring er allerede løpende krav som ligger til oppfølging hos leverandør.

 
6. Mislighold og oppsigelse

 

Mislighold

 • Leverandør har rett til uten varsel å heve avtalen umiddelbart hvis oppdragsgiver sender over ubegrunnede eller falske krav.

 • Leverandør har rett til uten varsel å heve avtalen umiddelbart om oppdragsgiver har benyttet leverandør sine tjenester med falsk identitet eller til å utøve annen kriminell virksomhet.

 • Oppdragsgiver er ansvarlig for tap som oppstår for leverandør og som skyldes grov uaktsomhet fra oppdragsgiver.
   

Oppsigelse

 • Avtalen er løpende med 3 måneders gjensidig oppsigelsesfrist.

 • Oppsigelse av avtalen skal skje skriftlig til kundeservice@collectors.no.

 • Dersom oppdragsgiver ønsker å trekke saker som allerede er oversendt leverandør, må oppdragsgiver utbetale leverandør provisjon, påløpte salærer og omkostninger på sakene.

 
7. Ansvarsbegrensninger

 • Leverandør er ikke ansvarlig for følger som skyldes offentlige bestemmelser eller force majeure. 

 • Oppdragsgiver er innforstått med, og godtar, at leverandør ikke kan holdes ansvarlig verken direkte eller indirekte for noen skader, inkludert, men ikke begrenset til, tap av fortjeneste, kunder, omsetning, goodwill, data eller andre immaterielle tap. Dette selv om leverandør har varslet oppdragsgiver om muligheten for slik skade. 

 • Leverandør er ikke ansvarlig for data oppdragsgiver legger inn i kundeportalen.

 • Tekst og lenker på leverandør sin hjemmeside kan inneholde feil og mangler, og leverandør fraskriver seg ansvaret for eventuelle konsekvenser av dette.

 
8. Tvister

 • Tvister i anledning denne avtale hører inn under de ordinære domstoler.

 • Verneting for denne avtalen er leverandør sitt til enhver tid gjeldende verneting.

Vilkårene sist revidert 9. Januar 2023

bottom of page